Απόσπασμα ΥΑ.79942.ΓΔ4. 21-5-2019 (ΦΕΚ 2005. τ.Β'. 31-5-2019) Απουσίες μαθητών-τριών - Απαλλαγή από μαθήματα.

Απόσπασμα ΥΑ.79942.ΓΔ4. 21-5-2019 (ΦΕΚ 2005. τ.Β'. 31-5-2019) Απουσίες μαθητών-τριών - Απαλλαγή από μαθήματα.