Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τον COVID 19

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε ενδελεχώς από την ιστοσελίδα του σχολείου για τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τον COVID 19 μελετώντας τα συνημμένα αρχεία pdf.