Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2005.

Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2005.