ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ενημέρωση για υποτροφίες Μαθητών/τριών Κωνσταντινουπολίτικης Καταγωγής.

Καταληκτική Ημερομηνία: 10/10/2023